fbpx
505 960 300    kontakt@kotopieka.pl

RODO

Wypełniając obowiązek prawny w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych, firma LUTAR Łukasz Targowski, właściciel marki kotopieka.pl (zwany w dalszej części „Firma”),  informuje,  że:

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu komunikacji np. za pomocą formularza kontaktowego, czata, maila, telefonu, w szczególności dot. realizacji usługi, wystawiania faktur, wysyłki newslettera, jak również wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia regulaminów i procedur lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie podjętej współpracy jest LUTAR Łukasz Targowski.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia usługi. Użytkownikowi, którego dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia lub wycofania w każdej chwili.
 4. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 5. Opcjonalna zgoda użytkownika na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu „checkbox” w przedstawianej dokumentacji.
 6. Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie przez użytkownika odpowiedniej wiadomości w formie pisemnej na adres: LUTAR Łukasz Targowski, ul. Kapitańska 24, 64-542 Bytyń lub za pomocą e-mail: kontakt@kotopieka.pl
 7. Firma informuje, że dane osobowe użytkownika nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie poweźmie wszelkie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 8. Firma zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 9. Firma zobowiązane jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu świadczenia usługi oraz nieujawniania ich komukolwiek. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.
 10. Firma oświadcza, że podmioty przetwarzające dane osobowe Klientów, zapewniają wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 11. Firma oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych i taki stan będzie utrzymywany przez czas trwania niniejszej Umowy.
 12. Firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez użytkowników nieprawdziwych lub błędnych danych, jeśli mimo dołożenia przez Firmę należytej staranności nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z użytkownikiem.